Радио Юрган

Приёмная/факс: 8 (8212) 24-01-16

Электронный адрес:
smi-komimu@mail.ru

Адрес: 167982 Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Карла Маркса, д.229

Йитчыны миянкӧд

Skype пыр.

Связаться с нами

через Skype.

FzIFYyty3vWk

Коми йöзöдчан керка - Кӧдзыд пӧльыс –верстяммытӧм кага

Кӧдзыд пӧльыс –верстяммытӧм кага

Y 2 1

Матыстчӧ Выль во, челядь виччысьӧны нин, кор на дорӧ локтасны Кӧдзыд пӧль да Лымныв. Кор чужлӧма пӧльыс, некод оз тӧд, но быдӧн висьталас, чужан луныс пӧ сылӧн ноябрь 18 лунӧ. Буретш сэки Кӧдзыд пӧльлӧн оланінын – Югдінын – пуксьӧ тӧв.

Сэтчӧс пӧльлӧн отсасьысьыс эм миян странаса быд кар-сиктын, тшӧтш и Сыктывкарын. Ӧти отсасьысь ворсӧ Нёбдінса Виттор нима драма театрын. Сыкӧд меным и мойвиис аддзысьлыны да сёрнитны.

–Ме сиктын быдмылі, и Кӧдзыд пӧльыс гортӧдз эз волыв, но быд Выль воӧ коз улын виччысьліс менӧ козин. Тайӧ праздникыс сэтшӧм, мый сійӧ во чӧж кыссьӧ. Менам челядьдырйи Выль во бӧрас пыр жӧ мошкуритчылім, колядуйтлім. Ӧні мыйлакӧ сы йылысь вунӧдны кутісны, том йӧзыс хэллоуина-сьӧны ёнджыкасӧ. Ми пасьтасьлім баба-ягаӧ, кощейӧ, вӧрсаӧ и керкаысь керкаӧ ветлӧдлім, кампет-преник коралім. Оз кӧ сетны – пакӧститлім налы, вильшасьлім. Эг лёкысь, дерт. Пинь весалан пастаӧн иган розьсӧ мавтлім, ӧдзӧс дорас ва кисьтлім – кынмас да, вильдасны медым. Либӧ воча ӧдзӧс вугъяс кӧртавлім да тотшкӧдчылім – восьтынысӧ оз вермыны, а миян серамыд! Босьт – кампет-преникыд кӧ жаль!

Школаын Кӧдзыд пӧльлӧн отсасьысьнас векджык физрук вӧлі. А ёлка вылын ме век пасьтасьлывлі. Бабӧй матӧ комын во телевидениеын уджаліс да и ачыс зэв бура вурсьыліс. И сійӧ карысь меным вайлывліс костюмъяссӧ, парикъяс. Ме сэки медся шуда мортнас вӧвлывлі, и ставныслӧн вежыс петліс костюмъяс вылас. Ар 9 меным вӧлі, и мыйлакӧ мамӧй да бабӧй менӧ чиганкаӧ пасьтӧ-дісны. Ог вӧлі кӧсйы – кыдз нӧ ме, детинка, чиганкаӧ пасьтася! Но пасьтӧдісны, вом дорӧс гӧрдӧн мавтісны, парик кышалісны. Ме кори на вуаль, мед некод эз тӧд менӧ. И ветлӧдлі да быдӧнӧс дӧзмӧді: «Вайлы китӧ, гадайта», «Вай китӧ, став олӧмтӧ висьтала».

–И некод эз тӧд?

–Слабог, эз.

–А коз улад козиныс век сійӧ вӧлі, мый тэ кӧсйин?

–Водзті ӧд уна чачанад эз чеченитлыны. И ми радӧсь вӧлі быд чачалы. Ӧнія моз эг гижлывлӧй – козьналӧй меным тайӧс да тайӧс. Кӧдзыд пӧльлы письмӧын гижлывлім сӧмын: ме вобыд бура олі, «5» вылӧ велӧдчи, мам-батьӧс кывзыси, гортын отсаси – и козьнав меным мыйкӧ. Кӧть мый. Ӧні лавкаысь кутшӧм кӧсъян автомат-пистолет верман ньӧбны, а ми асьным найӧс вӧчлывлім. И тайӧ медся бур чачаыс вӧвлі. Эг сӧмын киӧн, но и юрӧн уджалім, фантазируйтім.  Ӧні челядь асьныс омӧльджыка мӧвпалӧны-вӧчасьӧны, ставыс, мый налы колӧ, лавкаын эм да.

–Сэки виччысянаӧн, гашкӧ, вӧлі и мандаринлӧн кӧрыс?

–Да-да! Мандаринлӧн кӧрыс ӧнӧдз на нырын кылӧ. Сійӧс ӧд сӧмын Выль во водзын позис ньӧбны. А банансӧ кык-куим вежонӧн водзджык ньӧблім, мед воны-кисьмыны удитас. И ме кык вежон бергавлі банан гӧгӧрыс – кор нин кисьмас! Праздник кодь жӧ ӧд вӧлі – кульны банан да сёйны! Ӧтар боксянь кӧ – бур, кор ставыс, мый кӧсъян, эм, а мӧдарсянь кӧ, праздник руыс вошӧ. Ӧні сьӧкыд мыйӧнкӧ чуймӧдны кагатӧ. А Кӧдзыд пӧльлы колӧ тайӧс вӧчны – чуймӧдны нывкаӧс, детинкаӧс.

–А кутшӧм кывбур тэ висьтавлін челядьдырйиыд Кӧдзыд пӧльлы?

–Сьывлім век, и ӧні челядьыс сьылӧны. Миян моз жӧ – «В лесу родилась ёлочка».

–Мыйла ачыд окотитін лоны Кӧдзыд пӧльнас? Важӧн нин тайӧ вӧлі?

–Студенталігӧн на. Корисны менӧ отсыштны Кӧдзыд пӧльлы, челядьсянь став звӧнок вылас оз удит вочавидзнысӧ да. И ме сы пыдди пукалі телефон дорас. Луннас республика пасьталаысь вӧлі 150-160 морт звӧнитӧ. И сэтшӧ-ма ставныс эскӧны Кӧдзыд пӧльыслы. Сэки и гӧгӧрвои, кутшӧм тайӧ бур, кор эм Кӧдзыд пӧльыд. Ӧти детинкалы дас нёль арӧс нин вӧлі. И сійӧ меным шуӧ: «Ме тӧда, мый тэ абу Кӧдзыд пӧль. Кӧдзыд пӧльыс збыльвылас абу». Ӧти звӧнок вылӧ кадсӧ этша урчитӧма, 3-4 минут. Но ме аслым шуи, колӧ, мед тайӧ детинкаыс мӧдіс эскыны Кӧдзыд пӧльыслы. И сёрнитім сыкӧд 10 минут. Медбӧрын сійӧ шуис: «Тэ, вӧлӧмкӧ, збыльысь эм». Та бӧрын ме и думышті, мый оз позь лоны сідзи, медым кага эз эскы мойдӧ, дивӧӧ. И код дорӧ кӧ Кӧдзыд пӧльыс эз удит воны, сы пыдди тэныд колӧ локны да вайны кагаыслы дивӧсӧ.

–А тайӧ сьӧкыд удж?

–Ме эськӧ шуи: тайӧ – зэв бур удж. Весиг и уджнас сійӧс шуны оз позь. Тэ ачыд быттьӧ мойдас веськавлан, ачыд кагаӧн лолан. Кӧдзыд пӧльыс ӧд – верстяммытӧм кага.

–Мый нӧ вӧчсьӧ Кӧдзыд пӧльлӧн пытшкас, кор сійӧ челядьлы радлунсӧ вайӧ?

–Сійӧ сэк ачыс зэв рад, сылы шоныд челядьлӧн муслунысь. Кор аддзан, мый кагаыс эскӧ дивӧӧ да быд во виччысьӧ сійӧс – сэки тэ медся шуда мортыс му вылас.

–Сёрнитлім нин, кутшӧм козин виччысьӧны ӧнія челядь. Мый налы колӧ?

–Дерт, кызвынсӧ сійӧс, мый телевизорысь аддзӧны. Но унаӧн кӧсйӧны и матыссаясыслы шуд. Кӧдзыд пӧльлы письмӧын гижлӧны и, медым му вылас век вӧлі мир. Татшӧм письмӧясыс медся донаӧсь.

И асьныс челядь козьналӧны Кӧдзыд пӧльӧс. Вобыд дасьтысьӧны сыкӧд аддзысьлӧм кежлӧ, сьылӧны, шылада инструментӧн ворсӧны. И сьылӧны оз козин босьтӧм ради, а мед гажӧдны Кӧдзыд пӧльӧс. Менам чукӧрмис нин уна серпас, найӧс челядь серпасалӧмаӧсь Кӧдзыд пӧльлы и нинӧм водзӧссӧ оз корны. Найӧ сетӧны тэныд серпассӧ, топыда кутлӧны, тоштӧ малалӧны. И налы сэсся нинӧм оз ков. И тайӧ збыльысь зэв бур, кор кагаыс козьналӧ Кӧдзыд пӧльӧс да нинӧм таысь аслыс оз кор.

–А тэнад отсасьысьыс уна?

–Уна: ур, кӧч, ручиль, гном-эльф. А медся бур отсасьысьыс – Лымныв. Сійӧ менам внучка, и сійӧ быдтор удитӧ вӧчны. Ме мыйкӧ ӧтитор вӧча, а сэккості Лымнылӧй дас пӧв унджык нин вӧчӧма.

–Мый сиан выль воас ныв-зонлы?

–Медводз, дерт, крепыд-крепыд дзоньвидзалун, и мед став кӧсйӧмныд збыльмисны. Медым олӧманыс налӧн ставыс артмис, ставыс ладмис. Выль воӧ бать-мамлы сиа, медым нӧшта  ёнджыка радейтісны челядьсӧ. А ме кӧсъя, медым зонпосни дырджык эскисны Кӧдзыд пӧльлы.

Y 2 2

Кӧдзыд пӧлькӧд сёрнитіс Мария УЛЯШЕВА,

«Коми йӧзкостса радиоын» уджалысь.

 

Добавить комментарий


наверх